I'm loyal to my nation.

Yi Sun-shin JP 03

A good army should be flexible, like water.

Yi Sun-Shin PT 02

Yi Sun-Shin TR 10

Keep fighting.. In my name.

Yi Sun-shin JP 09

Only by facing the enemy can one know his true self.

Yi Sun-Shin PT 03

Yi Sun-Shin TR 03

Wherever the turtle ship goes, the sea belongs to me.

Yi Sun-shin JP 00

Yi Sun-shin JP 07

Stay loyal. Stay humble.

Yi Sun-Shin PT 04

MLCute LogoEntertails Logo

© 2022 MLCute. All rights reserved.